Auteur van het boek 'Entertainment Marketing'.

Disclaimer

Het gebruik van de website https://laurentlootens.com is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en de voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website is eigendom van Lapin Quotidien BVBA - BE0837.509.975 ("Laurent Lootens").


Gebruik van de website

Laurent Lootens besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig en correct mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Laurent Lootens niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Laurent Lootens de vereiste inspanningen leveren om deze tekortkomingen zo snel mogelijk te corrigeren.

Laurent Lootens wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@laurentlootens.com.

Laurent Lootens spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Laurent Lootens kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en/of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Laurent Lootens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.


Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites van bedrijven, instanties, overheden of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Laurent Lootens beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. Laurent Lootens aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.


Bescherming van persoonsgegevens

Laurent Lootens hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan er u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Laurent Lootens geeft u daarbij volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
  • Laurent Lootens treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie dat kan worden teruggevonden op deze website zijn beschermd door het intellectuele recht en mogen niet gekopieerd, wederom gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, uitgezonden of op een andere wijze geëxploitteerd worden zonder de schriftelijke toestemming hiervan door Laurent Lootens.

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Laurent Lootens behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Laurent Lootens of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Laurent Lootens of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.


Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Laurent Lootens bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Laurent Lootens wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Laurent Lootens mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Laurent Lootens de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Alle gegevens of materiaal bezorgt aan Laurent Lootens met betrekking tot een offerte aanvraag, een opdracht of andere uitwisseling van private gegevens zal als vertrouwelijk worden beschouwd. Laurent Lootens legt zich er op toe om uw gegevens met de grootste zorg te behandelen en niet door te geven aan derden tenzij anders vermeld.


Geschillen

Deze overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

Abonneer nu op de nieuwsbrief en krijg exclusieve updates

of volg me op

Laurent Lootens © Copyright 2020
BE0837.509.975
info@laurentlootens.com
Powered by Chuck.be
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy